top of page
 • Welke kerkgebouwen horen bij de Protestantse Kerk Beverwijk-Wijk aan Zee?
  Onze gemeente heeft drie gebouwen, de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden 152 en de Grote kerk met de Wijker toren aan de kerkstraat 37A in Beverwijk en in Wijk aan Zee de Dorpskerk aan de Voorstraat 1. De zondagse dienst wordt wekelijks gehouden in de Vredevorstkerk. Deze kerk is in de jaren 1963-1964 gebouwd en heeft de mogelijkheden om de dienst online uit te zenden met beeld en geluid. De Vredevorstkerk en de bijbehorende zalen zijn te huur. Contact adres is xxxxx@gmail.com. In de Dorpskerk in Wijk aan Zee wordt de kerkdienst de eerste, derde e n vijfde zondag van d emaand gehouden. Rond de Pasen en Kerst zal het vaker plaatsvinden. Op Hemelvaartsdag wordt op het kermisterrein een "tentdienst" gehouden. Dit wordt gezamenlijk georganiseerd met de St. Odulfus kerk en het orkest van het Leger des Heils zorgt voor de muzikale begeleiding. De Grote kerk met de bekende Wijker toren wordt niet meer gebruikt voor de zondagse kerkdienst. Slechts op verzoek worden er rouw en trouwdiensten gehouden. De Grote Kerk Beverwijk wil Huis van de Gemeenschap zijn. Een Huis waar burgers van alle geloofsovertuigingen, ideologische en sociale groepen en politieke overtuigingen elkaar teggenkomen met als doel elkaar te inspireren. In de zomer wordern orgelconcerten gehouden met het fraai ogende Müller-orgel die een hele mooie klankkleur heeft. Ben je nieuwsgierig, kijk dan eens op https://christianmuller-orgel.nl/
 • Hoe kom ik aan collectebonnen?
  De collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen elk met een waarde van respectievelijk 1 euro (€ 20) € 2,50 (€ 50) en 5 euro (€ 100.00) U krijgt de bonnen door de heer F.J.C. van der Boor thuis bezorgd wanneer u een bedrag overmaakt op ING banknummer NL16 INGB 0009 1946 53 tnv PGB Collectebonnen Administratie te Beverwijk onder vermelding van het aantal en de soort vellen.
 • Bankrekeningnummers
  Bankrekeningen - Wijkkas Dorpskerk rekeningnummer NL44INGB0008249175 t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee - Onderhoud kerk & restauratie orgel rekeningnummer NL45INGB0007659979 t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee. - Actie Kerkbalans rek.no. NL45ABNA 0469015314 t.n.v. Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee
 • Kan ik ook periodiek schenken met een belastingvoordeel?
  Gemeenteleden die regelmatig een bijdrage aan de kerk schenken, kunnen dit vastleggen in een overeenkomst, waardoor de gift volledig fiscaal aftrekbaar is. De voordelen op een rij. Vroeger regelde je dat via een notaris, maar al enkele jaren volstaat een onderhandse overeenkomst met de kerk. Je kunt zelfs regelen dat de gift meeverhuist als je van gemeente verandert. Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn alleen aftrekbaar boven 1 procent en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de schenker en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. De overeenkomst voor een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Meeverhuizen De Protestantse Kerk in Nederland, de plaatselijke gemeenten en diaconieën hebben een ANBI-status. Als de overeenkomst wordt aangegaan met de landelijke Protestantse Kerk en in de overeenkomst is opgenomen dat de gift bestemd is voor (de diaconie van) de lokale gemeente waar de gever op dat moment staat ingeschreven, kan de periodieke gift eventueel meeverhuizen naar een ‘nieuwe’ gemeente. Hiermee wordt voor gemeenteleden een belangrijke drempel voor een periodieke gift weggenomen. Uiteraard kunnen de gemeenten ook zelf een overeenkomst met hun gemeenteleden aangaan, maar dan kan de periodieke gift niet mee verhuizen. Voordelen De periodieke gift kan door gemeenten worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van de plaatselijke gemeente. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, voor de diaconie en ook voor specifieke projecten. Bij Kerkbalans levert het de gemeente pas voordeel op wanneer de schenker het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de gemeente. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer wordt gegeven ook direct meer op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150,- per jaar de moeite lonen. Voor PKN Beverwijk is het IBAN-rekening nummer voor giften: NL45 ABNA 0469.0153.14, t.n.v Protestantse Gemeente Beverwijk. Het invulformulier voor een Overeenkomst Periodieke Gift kun je hier downloaden.
 • "De Samenklank", wat is dat?"
  Samenklank is de kerkkrant voor de protestantse gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord. Een abonnement bedraagt € 14,00 per jaar, over te maken op bankrekening NL21 RABO 0373 7214 71 t.n.v. Kerkkrant Samenklank te Heemskerk. Voor abonnementen: G.J. van Dijk, e-mail: gjvd92@hotmail.com Inleveren kopij: vrijdag voor 18.00 uur e-mail: samenklank_informeren@pknbeverwijk.nl.
 • Waar kan ik het dienstenrooster vinden?
  Het dienstenrooster kunt u hier downloaden!
 • Wie mag ik bellen voor de autovriendendienst?
  Wilt u opgehaald worden op zondagochtend bel dan ???
bottom of page