Beroepen nieuwe predikant

U bent hier: Home - Beroepen nieuwe predikant

 

Beroepen nieuwe predikant(e)

Op advies van het moderamen en goedgekeurd door de kerkenraad is het voorgenomen besluit om een predikant voor 80% aan te stellen en een toekomstig kerkelijk werker voor 60%. Dit voorgenomen besluit is aan de gemeente ter akkoord voorgelegd op de gemeenteavond van 1 oktober 2015.

 

1. Profielschets en advertentie toekomstig predikant(e)

       De profielschets van de toekomstige predikant vindt u hier.
       De advertentie is sinds 16 juli 2016 hier beschikbaar. 
 

2. Taakomschrijving beroepingscommissie

In de taakomschrijving voor de leden van de beroepingscommissie is vastgelegd dat het zeer essentieel is dat commissieleden zich houden aan de geheimhoudingsplicht. Dit vereist veel zelfdiscipline van de leden, omdat zelfs aan de eigen partner niets over de kandidaat predikanten mag worden medegedeeld. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij de visie en het beleidsplan van de gemeen­te onderschrijven. De samenstelling van de beroepingscommissie zal gaan bestaan uit 8 leden, waaronder minimaal 1 kerkenraadslid.

De taakomschrijving volgens de kerkorde, vindt u hier.

3. Profiel gemeente

Een profielschets van de gemeente vindt u hier.

4. Tijdspad beroeping predikant en kerkelijk werker

Op dit moment word het tijdspad uitgezet. Het streven is om in september dan wel oktober 2016 de advertentie in Woord en Dienst te plaatsen. 

5. Samenstelling beroepingscommissie predikant

Op de kerkenraadsdag op 29 auguatus 2015 zijn 22 namen genoemd van mogelijk kandidaten voor de beroepingscommissie. Er zal nadrukkelijk worden gezocht naar kandidaten die de profielschets voor de nieuwe predikant en het beleidsplan van de gemeente onderschrijven. Gezien de profielschets van de predikant, is het streven dat er minimaal 3 leden onder de 30 jaar in de commissie zitting zullen nemen. Verder zal er worden gezocht naar gemeenteleden die ervaring hebben met het selecteren van kandidaten en met het houden van sollicitatie gesprekken. Het idee is om te starten met deze gesprekken, alvorens predikanten te gaan horen preken. Een nieuwe aanpak, die past bij het gewenste profiel van de predikant.

6. Beleidsplan gemeente, update september 2016

Het beleidsplan is geactualiseerd en kunt u lezen door hier te klikken.

PKN Nederland