Schenken/ANBI

Diensten

  1. 26-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 26-11 10:00 WaZ Ds. K. Bras, Haarlem
  3. 03-12 10:00 VK Ds. K.E. Bras, Haarlem
  4. 03-12 10:00 WaZ Ds. B.J. Stobbelaar, Driehuis
  5. 10-12 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Schenken/ANBI

 

Schenken

Als u ons wilt ondersteunen met uw schenking, gift of legaat dan kan dat op IBAN NL45ABNA0469015314 ten name van Protestantse Gemeente Beverwijk.

 

De Protestantse Gemeente Beverwijk is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften aan onze kerk van de belasting af kunt trekken. Voor deze aftrek gelden wel voorwaarden, zie www.belastingdienst.nl

 

ANBI Protestantse gemeente Beverwijk

Algemene gegevens

Naam ANBI

Protestantse gemeente te Beverwijk

Telefoonnummer

0251 - 237064

RSI / Fiscaalnummer

818804774

Websiteadres

www.pknbeverwijk.nl

E-mail

scriba@pknbeverwijk.nl

Adres

Postbus 248

Postcode

1940 AE

Plaats

Beverwijk

De Protestantse gemeente te Beverwijk-Wijk aan Zee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Beverwijk.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  • Overtuigd van Gods betrokkenheid bij de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website www.pknbeverwijk.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente:

Wij vormen een gemeente, die midden in de samenleving wil staan. Enerzijds willen wij een plek zijn om óp verhaal te komen’-puttend uit de rijke traditie van het Christendom. Anderzijds willen wij de vragen van mensen serieus nemen – zowel geloofs- en levensvragen als concrete vragen om hulp of ondersteuning. Wij geloven in verbondenheid. In verbondenheid met God, die aan ons vooraf gaat en in verbondenheid met mensen.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant in onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werker, koster/beheerder, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

   STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
         
    werkelijk begroot werkelijk
    2015 2015 2014
  Baten:      
  80 Baten onr. goed 50.959 41.000 40.315
  81 Rente en divid. 49.916 53.000 52.096
  83 Bijdr. levend geld 135.537 148.500 152.014
  84 Doorzendcollecten 9.632 8.000 9.966
  85 Subsidies 76.722 5.500 25.386
  Totale baten 322.766 256.000 279.777
         
  Lasten:      
  40 Lasten kerken 84.928 190.000 114.748
  41 Lasten onr. goed  6.719 12.800 11.842
  43 Pastoraatslasten 58.404 72.000 80.648
  44 Lasten kerkdiensten 22.42 23.000 31.935
  45 Verpl. en bijdragen  13.208 13.750 13.89
  46 Salarissen, vergoed. 26.316 28.000 29.645
  47 Kosten administr. 17.169 18.500 17.228
  48 Bankkosten 9.969 9.000 9.099
  Som der lasten 239.133 367.050 309.035
                                
  Saldo baten - lasten 83.633 -111.050 -29.258
         
  Mutaties voorzieningen en overige   
  53 Toev.voorzieningen -95.062 -36.700 -29.82
  54 Onttr.voorz. 52.157 117.000 31.525
  55 Saldo baten en lasten Dorpskerk 3.237 500.000 7.859
  58 Overig baten/ lasten -20.637 -6.800 -8.452
  Som mutaties voorzieningen -60.305 74.000 1.112
         
  Resultaat 23.328 -37.050 -28.146

 

Toelichting op staat van baten en lasten

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

PKN Nederland